List of the Vice-Presidents of INDIA


S.No. Name of Vice-President   Age b/w Tenure
1 Dr Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) 1952-1962
2 Dr Zakir Hussain (1897-1969) 1962-1967
3 Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) 1967-1969
4 Gopal Swarup Pathak (1896-1982) 1969-1974
5 B.D. Jatti (1913-2002) 1974-1979
6 Justice Mohammad Hidayatullah (1905-1992) 1979-1984
7 R. Venkataraman (1910-2009) 1984-1987
8 Dr Shankar Dayal Sharma (1918-1999) 1987-1992
9 K.R. Narayanan (1920-2005) 1992-1997
10 Krishan Kant (1927-2002) 1997-2002
11 Bhairon Singh Shekhawat (1923-2010) 2002-2007
12 Mohammad Hamid Ansari (B-1937) August 11, 2007 – Incumbent